Chuyến đến nội dung chính

Các công ty cho thuê xe và chỗ ở có thể yêu cầu tôi xuất trình bằng chứng về việc không thuộc diện kiểm dịch trước khi đồng ý cho tôi thuê không?