Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể nhận được bài kiểm tra tương tự từ một người nào đó không phải là Đối tác du lịch và Kiểm tra đáng tin cậy để tránh bị cách ly 10 ngày không?