Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể kiểm tra COVID nếu tôi không có xe hơi không?