Chuyến đến nội dung chính

Nếu tôi được Tiểu bang Hawaii yêu cầu tự cách ly trong 10 ngày sau khi đến Hawaii, tôi có thể mong đợi điều gì?