Chuyến đến nội dung chính

Tôi nên dự kiến điều gì sẽ xảy ra tại sân bay khi đến Hawai‘i?