Chuyến đến nội dung chính

Nếu chuyến bay của tôi bị hoãn, nó có ảnh hưởng đến hiệu lực của kết quả kiểm tra của tôi không?