Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể yêu cầu hoàn lại tiền từ bảo hiểm của mình cho các dịch vụ này không?