Chuyến đến nội dung chính

Khi nào tôi cần nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 của mình từ Worksite Labs để được miễn kiểm dịch tự động của Tiểu bang Hawaii?