Chuyến đến nội dung chính

Tôi nên làm gì nếu tôi vẫn chưa nhận được kết quả xét nghiệm sau 36 giờ?