Chuyến đến nội dung chính

Tôi nên làm gì nếu tôi chưa nhận được kết quả kiểm tra của mình trong khung thời gian quy định?