Chuyến đến nội dung chính

Tôi nên đi kiểm tra trước bao lâu?