Chuyến đến nội dung chính

Trẻ em có thể được kiểm tra không?