Chuyến đến nội dung chính

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nhận được kết quả dương tính nhưng không có triệu chứng?