Chuyến đến nội dung chính

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không hoàn thành kiểm tra trước khi đến?