Chuyến đến nội dung chính

Tôi đã tiêm vắc xin COVID-19, tôi có được miễn kiểm dịch không?