Chuyến đến nội dung chính

Điều đó có nghĩa là gì nếu tôi có kết quả xét nghiệm âm tính?