Chuyến đến nội dung chính

Địa chỉ để thi ở San Jose là gì?