Chuyến đến nội dung chính

Tôi đã làm bài kiểm tra COVID cùng lần với người khác và họ đã nhận được kết quả, nhưng tôi chưa nhận được kết quả của mình.